Här kommer ett introduktionsbrev från Greta Bladh som kommer göra ett arbete hos oss under våren:

Hej Viljan Träningsklubb!

Mitt namn är Greta Bladh och är anställd som doktorand i genusvetenskap vid Umeå universitet. Jag är född i Småland, uppvuxen i Skåne, men bor numera i Umeå. I år har jag dock återvänt till Malmö som gästdoktorand vid den idrottsvetenskapliga institutionen vid Malmö högskola. Under tiden jag är i Malmö ämnar jag att samla in empiri till mitt pågående avhandlingsprojekt inom vilket jag undersöker på vilket/vilka sätt fysisk träning kan förstås som en feministisk praktik. Därmed är min förhoppning att få göra en del av mitt fältarbete hos er på Viljan Träningsklubb. Anledningen till varför jag vänder mig till just er, är den öppna attityd gällande kroppsnormer och träning som avspeglas i Viljans stadgar. Jag är själv väldigt tränings- och idrottsintresserad. För närvarande är det framförallt gymträning och löpning som gäller för min del och har även jobbat på olika gym både i Sverige och utomlands. Således har jag ett passionerat förhållande till träning och fysisk aktivitet, som nu, genom mitt forskningsprojekt, förenats med mitt arbete inom genusvetenskapen.

En kort sammanfattning av mitt forskningsprojekt:

En tydlig nutida trend visar hur allt fler engagerar sig i gymträning under sin fritid. Detta har dock inte uppmärksammats i någon större bemärkelse inom forskningen. Till skillnad från stora delar av den traditionella organiserade idrotten, så är gymmet den plats där individer tränar sida vid sida, oavsett kön.

Fysisk träning har inom den akademiska litteraturen beskrivits som en praktik som möjliggör en utmaning mot normativa maskulina- och feminina kroppsideal. Samtidigt är denna utmanande praktik under ständig förhandling och idealen förnyas och reproduceras. Jag är i synnerhet intresserad av hur dessa förhandlingar ser ut och hur träning kan förstås som en möjliggörande kroppslig praktik bortom snäva uppfattningar av vad som är feminint, respektive maskulint.

Därvid är det min förhoppning att kunna få samtala med dig kring ämnen som rör träning och gymmet. Kanske skulle vi även kunna träna tillsammans någon dag?

Gällande intervjuerna, så är jag framförallt intresserad av tankar kring kroppen och andras kroppar i förhållande till träningen och möjliga frågor är följande: Har dessa kroppsuppfattningar förändrats under tidens gång? Om så, hur då? Vilka känslor uppbådas inför, under och efter träningen? Vad anser du om tanken av en så kallad feministisk träningspraktik? Vilken betydelse har det specifika rummet där du tränar för dig och din träning?

Hoppas vi ses snart!

Med vänlig hälsning,

Greta Bladh,

Umeå centrum för genusvetenskap, Umeå universitet

Greta.bladh@umu.se

Comment